Skip to content Skip to navigation

Masters Students

Statistics M.S. 2017-2018    
 • Pablo Aldape
 • Alan Aw
 • Mitchell Babendir
 • Mazin Bokhari
 • Julien Boussard
 • Douglas Callahan
 • Shayna Cave
 • Yan Chen
 • Yaton Chen
 • Yilin Chen
 • Kali Cornn
 • Orion Despo
 • Alon Devorah
 • Emily Diana
 • Tri Dao
 • Jake Dong
 • Shi Dong
 • Nikolay Doudchenko
 • Frank Fan
 • Daniel Gallegos
 • Carlos Gomez Uribe
 • Li Guo
 • Yu Guo
 • Nick Hershey
 • Katherine Holsteen
 • Jialin Hu
 • Wenjie Hu
 • Haque Ishfaq
 • Ruoqing Jiang
 • Jonathan Johannemann
 • Joseph Johnson

 

 • Michael Kaplan
 • Jae Hyun Kim
 • John Kinglsey
 • Daiki Kumazawa
 • Arjun Kunnasagaran
 • Thomas Lau
 • Yoann Le Calonnec
 • Yancheng Li
 • Ziyi Li
 • Chris Lin
 • Sen Lin
 • Stephany Liu
 • Yue Liu
 • Devin Lu
 • Sriraman Madhavan
 • Don Mai
 • Esha Maiti
 • Rahul Makhijani
 • Alexander Monahan
 • Andrew Moreno
 • Max Norris
 • Ivan Paskov
 • Huy Tuan Pham
 • Armin Pourshafeie
 • Akhil Prakash
 • Tianpei Qian
 • Qi Qin
 • Raj Raina
 • Mechana Rao
 • Zhaolin Ren
 • Chuanwei Ruan
 • Alex Sareyan
 • Shrayen Sen
 • Sterlios Serghiou
 • Eli Shayer
 • Steven Smallberg
 • Joseph Son
 • Ben Stenhaug
 • Yi Sun
 • Long Tran
 • Daniel Turley
 • Ezra Van Negri
 • Adhitya Venkatesh
 • Brian Wang
 • Michael Wang
 • Zihao Wang
 • Adam Wells
 • Siyue Wu
 • Bryan Yang
 • Heqing Yang
 • Yao Yang
 • Lowry Yankwich
 • Bowen Yao
 • Shuyi Yin
 • Lisa Yu
 • Yifan Yu
 • Rosalia Zarate
 • Jimmy Zhang
 • Shichang Zhang
 • Minjia Zhong
 • Zhengyuan Zhou
 • Junjie Zhu