Skip to content Skip to navigation

Masters Students

Statistics M.S. 2018-2019    
 • Anand Avati
 • Pablo Aldape
 • Mazin Bokhari
 • Julien Boussard
 • Audrey Breitwieser
 • Douglas Callahan
 • Maria Del Mar Castanos
 • Shayna Cave
 • Yatong Chen
 • Tiffany Cheng
 • Kali Cornn
 • Tri Dao
 • Avery Delmaine
 • Shi Dong
 • Suofei Feng
 • Paula Freiin von Gablenz
 • Hormazd Godrej
 • Carlos Gomez Uribe
 • Jiushuang Guo
 • Li Guo
 • Yu Guo
 • Lichy Han
 • Qianying Huang
 • Jonathan Johannemann
 • Dottie Jones
 • David Kang
 • Michael Kaplan

 

 • David Kastelman
 • Caroline Kimmel
 • Michael Ko
 • Daiki Kumazawa
 • Mengyu Li
 • Yancheng Li
 • Chris Lin
 • Stephany Liu
 • Fred Lu
 • Esha Maiti
 • Dhruv Medarametla
 • Andrew Miller-Smith
 • Alexander Monahan
 • Andrew Moreno
 • Max Norris
 • Armin Pourshafeie
 • Tianpei Qian
 • Qi Qin
 • Rafael Rafailov
 • Raj Raina
 • Meghana Rao
 • Zhaolin Ren
 • Aaron Rosenbaum
 • Samir Safwan
 • Stelios Serghiou
 • Joseph Son
 • Anav Sood
 • Alex Sareyan
 • Evan Stackpole
 • Ben Stenhaug
 • Zander Stroud
 • Hongtao Sun
 • Yi Sun
 • Long Tran
 • Daniel Turley
 • Esha Wang
 • Michael Wang
 • Yang Wang
 • Yu Wang
 • Wenxin Wei
 • Adam Wells
 • Zhihan Xiong
 • Justin Xu
 • Bryan Yang
 • Shuyi Yin
 • Jeremy Yu
 • Jerold Yu
 • Yifan Yu
 • Shichang Zhang
 • Xuan Zhang
 • Carson Zhao
 • Boning Zheng
 • Minjia Zhong