Skip to content Skip to navigation

Masters Students

Statistics M.S. 2018-2019    
 • Younes Bensouda Mourri
 • Matthew Boggess
 • Mazin Bokhari
 • Audrey Breitwieser
 • Alexandre Bucquet
 • Douglas Callahan
 • Maria Del Mar Castanos Acevedo
 • Yatong Chen
 • Tiffany Cheng
 • Kali Cornn
 • Avery Delmaine
 • Suofei Feng
 • Paula Freiin von Gablenz
 • Toren Fronsdal
 • Hormazd Godrej
 • Carlos Gomez Uribe
 • Jiushuang Guo
 • Lichy Han
 • Qianying Huang
 • Dottie Jones
 • David Kang

 

 • David Kastelman
 • Caroline Kimmel
 • Michael Ko
 • Josh Kravitz
 • Daiki Kumazawa
 • Thomas Lau
 • Mengyu Li
 • Stephany Liu
 • Fred Lu
 • Esha Maiti
 • Dhruv Medarametla
 • Andrew Miller-Smith
 • Anika Mohindra
 • Alexander Monahan
 • Vadim Piccini Yakubenko
 • Rafael Rafailov
 • Meghana Rao
 • Aaron Rosenbaum
 • Samir Safwan
 • Sunwook Sim
 • Joseph Son
 • Anav Sood
 • Evan Stackpole
 • Ben Stenhaug
 • Zander Stroud
 • Daniel Turley
 • Esha Wang
 • Michael Wang
 • Yu Wang
 • Wenxin Wei
 • Zhihan Xiong
 • Justin Xu
 • Jeremy Yu
 • Jerold Yu
 • Xuan Zhang
 • Carson Zhao
 • Ruge Zhao
 • Boning Zheng
 • Minjia Zhong