Skip to content Skip to navigation

PhD Students 2021-22


First Year

 • William Hartog
 • Michael Howes
 • Amber Hu
 • Timothy Sudijono
 • Ian-Christopher Tanoh
 • Ran Xie

Second Year

 • Zhaomeng Chen
 • John Cherian
 • David Fager
 • Paula Gablenz
 • Disha Ghandwani
 • Xavier Gonzalez
 • Yujin Jeong
 • Harrison Li
 • Matthew MacKay
 • Tim Morrison
 • Anav Sood
 • James Yang
 • Julie Zhang

Third Year

 • Jayoon Jang
 • Ying Jin
 • Annette Jing
 • Samir Khan
 • Sifan Liu
 • Zexin Pan
 • Yu Wang
 • Kangjie Zhou

Fourth Year

 • Samyak Rajanala
 • Souvik Ray
 • Benjamin Seiler
 • Marius Tirlea
 • Han Wu
 • Yuchen Wu
 • Hui Xu

Fifth Year +